بلى صديقه كبرى است زهرا

قرار كل ما فيهاست ، زهرا

 شفاعت در جزا پابست زهراست

نجات ما همه در دست زهراست

 

 

 

  • Дата: 7 اسفند 1397
  • Автор: admin362
بیشتر »