سلام بر تو ای آشنای مهربان

سلام برتو ای ماه جهان آرا

سلام بر تو ای خورشید روزگار

چقدر با این و آن صحبت کنم و از صبت با شما محروم باشم.

باز هم سه شنبه دیگر بدون حضور شما......

 

  • Дата: 2 بهمن 1397
  • Автор: admin362
بیشتر »

صبرم از کاسه دگر لبریز است

اگر این جمعه نیاید چه کنم ؟!

آنقدر من خجل از کار خودم

اگر این جمعه بیاید چه کنم ؟!

  • Дата: 25 دی 1397
  • Автор: admin362
بیشتر »